Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο “Πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας”, για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, στο πρόγραμμα σπουδών “Τραπεζική” του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Στόχος της έρευνας είναι να αποτυπωθεί το επίπεδο γνώσεων και ο βαθμός ενημέρωσης του συγκεκριμένου θέματος από το προσωπικό των πιστωτικών ιδρυμάτων και να αποτυπωθεί η εκπαιδευτική επάρκεια για την πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απευθύνεται μόνο σε τραπεζικούς υπαλλήλους και η υποβολή του θα γίνεται ανώνυμα. Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο της στατιστικής ανάλυσης της παρούσας έρευνας.

Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης είναι τα 8 λεπτά.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο που θα διαθέσετε.

Με εκτίμηση,

Αθανάσιος Πουλιούδης
© 2015 erotimatologio.gr